TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI


T.C. BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ:
Mülkiyeti Bozkurt Belediyesine ait, aşağıdaki tabloda adresleri ve mevkileri, Muhammen Kira Bedelleri, Geçici Teminat Bedelleri, ihale tarihi ve saatleri yazılı olan işyerleri ve tuvalet, tanzim olunan şartnamelerine ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı zarf teklif usulü ile yeniden kiraya verilecektir.

2.İHALE YERİ, TARİHİ VE SAATİ,

1-Kira süresi:4(dört) yıl - Adresi:Cumhuriyet Cad.No:9/A (Kıraathane) - brüt alanı:60 m2 - Kira bedeli:1.010,00 TL - Teminat:364,00TL - İhale tarih:07.01.2020-11.00

2- Kira süresi: 2(iki) yıl - Adresi:Ziya Termen Cad.No:7 (Çay Ocağı) -Brüt Alanı:15 m² - Kira bedeli:235,00 TL - Teminat:85,00TL - İhale tarihi: 07.01.2020-11.15

3-Kira süresi: 4(dört) yıl - Adresi:Ziya Çınar Cad.(tuvalet) - Brüt alanı:85 m² - Kira bedeli:360,00TL - Teminat:130,00TL - İhale tarihi: 07.01.2020-11.30

Yukarıda belirlenen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:
İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görebilir ve ihaleye girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesi ve lüzumlu evrakları Bozkurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 390,00 TL. karşılığı satın alacaklardır.

5.BELGELERİN TESLİMİ, ARTIRIM ŞEKLİ,
İstekliler ihale evrakları İle yazılı tekliflerini 07.01.2020 Salı günü en geç saat 11.00’e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunacaklardır.
İhalede yarışma (artırım ) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

6. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:
1)Adres beyannamesi(Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
2) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına ve İhale Şartnamesinin alındığına dair makbuz.
3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,
4) Gerçek ve tüzel kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge,
5) Gerçek kişiler için İmza beyanı ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı
6) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,(Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri
8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi
9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.
10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi, bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca kabul edilmiş olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 11. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.
11) Bozkurt Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.
13)İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlan olunur.

 

Muammer YANIK
Belediye Başkanı


Web Tasarım ve Programlama Tasarım ve Programlama
Bozkurt Belediye Başkanı

Bozkurt Belediye Başkanı

Muammer YANIK
Bozkurt Belediye Başkanı

Bozkurt Belediye Başkanı

Muammer YANIK