TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI


T.C.

BOZKURT  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ:

 Mülkiyeti ve tasarruf hakkı Bozkurt Belediyesine ait “Gsm Baz İstasyonu Yeri” olarak kullanılmak üzere, aşağıdaki tabloda adresleri ve mevkileri, Muhammen Yıllık Kira Bedelleri, Geçici Teminat Bedelleri, ihale tarihi ve saatleri yazılı olan, tanzim olunan şartnamesine ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre 10(On) yıl süreyle kiraya verilecektir.

2.İHALE YERİ, TARİHİ  VE SAATİ,

Sıra no

İlçesi

Mahallesi

Mevki

Brüt Alanı (m²)

Muhammen
Kira Bedeli (Yıllık)

Gecici
Teminat
Bedeli

İhale Tarih ve Saati

1

Bozkurt

Merkez Mahalle

Yeni Mezarlık 94 Ada 42 parsel

 52,47 m²

 7.200,00 TL

  216,00 TL

18.12.2019-11.00

2

Bozkurt

Merkez Mahalle

Yeni Mezarlık 94 ada 42 parsel

 52,47 m²

  7.200,00 TL

  216,00 TL

18.12.2019-11.15

       

Yukarıda belirlenen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görebilir ve ihaleye girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesi ve lüzumlu evrakları Bozkurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 390,00 TL. karşılığı satın alacaklardır.

5.BELGELERİN TESLİMİ, ARTIRIM ŞEKLİ,

            İstekliler ihale evrakları İle yazılı tekliflerini 18.12.2019 Çarşamba günü en geç ihale saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunacaklardır.

İhalede yarışma (artırım )  yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

 

6. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1)Adres beyannamesi(Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

2) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına ve İhale Şartnamesinin alındığına dair makbuz. 

 3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Gerçek ve tüzel kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge,

5) Gerçek kişiler için İmza beyanı  ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

6) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,(Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi, bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca kabul edilmiş olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 11. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11) Bozkurt Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

12) Geçici Teminat(2886 sayılı DİK’ da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler)

13) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

14) İhale şartnamesi(kişi veya tüzel kişi onaylı)

15) Açık teklif usulüne göre ihale, isteklilerin ihale komisyonu önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri şeklinde olacaktır. Bu duruma göre; İstekliler ihale evraklarını ihale saatinde komisyona sunacaklar ve evrakları uygun görülenler tekliflerini sözlü olarak vereceklerdir. İstekliler isterlerse ihale saatine kadar alındı belgesi karşılığında ihale evraklarını Destek Hizmetleri Müdürlüğüne verecektir. İhale evrakları ile birlikte yazılı tekliflerini 2886 sayılı yasaya uygun olarak teslim eden, ancak 1 nci fıkrada belirtilen sözlü artırmaya katılmayanların yazılı teklifleri son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

Ayrıca İstekliler ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 sayılı yasanın 37 nci madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Posta ile göndermelerde olabilecek gecikmeler kabul edilmez. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklifin son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İlan olunur.02.12.2019   

                                                                            

      

                                                                                                                                                                                                                                          Muammer YANIK | Belediye Başkanı


Web Tasarım ve Programlama Tasarım ve Programlama
Bozkurt Belediye Başkanı

Bozkurt Belediye Başkanı

Muammer YANIK
Bozkurt Belediye Başkanı

Bozkurt Belediye Başkanı

Muammer YANIK