Taşınmaz Kiralama İhale İlanı 2

İhale Tarihi: 27 Mayıs 2020 11:00
İhale No: 2020-02

T.C.

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ:

Mülkiyeti Bozkurt Belediyesine ait, aşağıdaki tabloda adresleri ve mevkileri, Muhammen  Kira Bedelleri, Geçici Teminat Bedelleri, ihale tarihi ve saatleri yazılı olan işyerleri, tanzim olunan şartnamelerine ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı zarf teklif usulü ile kiraya verilecektir.

2.İHALE YERİ, TARİHİ  VE SAATİ,

Sıra no

İlçesi

Kira Süresi

Adresi

Brüt Alanı (m²)

Muhammen
Kira Bedeli (Aylık)

Gecici
Teminat
Bedeli

İhale Tarih ve Saati

1

Bozkurt

 3(üç) yıl

Dumlupınar Cad.No:2/A (Tak. Dur.)

 6 m2

    250,00 TL

      90.00TL     

27.05.2020-11.00

2

Bozkurt

 3(üç) yıl

Yunus Yorulmaz Cad.No:55/A (Büfe-Kafe)

 50 m2

    250,00 TL

  90,00TL

27.05.2020-11.15

3

Bozkurt

3(üç) yıl

Yunus Yorulmaz cad.No:2 (Çay Ocağı)

 80 m2

 1.175,00 TL

423,00TL

27.05.2020-11.30

4

Bozkurt

3(üç) yıl

Sami Akkuş San. Sitesi No:16/A

   5 m2

    135,00 TL

49,00 TL

27.05.2020-11.45

5

Bozkurt

3(üç) yıl

Türk Tarih Meydanı No:9 2 Bağımsız Bölüm

116 m2

 1.500,00 TL

540,00TL

27.05.2020-12.00

6

Bozkurt

3(üç) Yıl

Türk Tarih Meydanı No:9/A 1 Bağımsız Bölüm

116 m2

 1.750,00 TL

630,00TL

27.05.2020-12.15

       

Yukarıda belirlenen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görebilir ve ihaleye girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesi ve lüzumlu evrakları Bozkurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 400,00 TL. karşılığı satın alacaklardır.

5.BELGELERİN TESLİMİ, ARTIRIM ŞEKLİ,

            İstekliler ihale evrakları İle yazılı tekliflerini 27.05.2020 Çarşamba günü en geç saat 11.00 e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunacaklardır.

İhalede yarışma (artırım )  aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

 

6. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1) Adres beyannamesi(Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

2) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına ve İhale Şartnamesinin alındığına dair makbuz. 

 3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Gerçek ve tüzel kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge,

5) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,(Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

 

6..1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

    1-) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

    2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6.1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

   1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

   2-) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tamamını göstermek üzere ilgili Ticaret ve Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8) İsteklinin Ortak girişim olması halinde standart forma uygun ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

9) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi, bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca kabul edilmiş olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 10. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

10) Bozkurt Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

11) Yunus Yorulmaz Caddesi No:55/A adresindeki Büfe-Kafe ihalesine teklif verecek olan isteklilerin; en az 5(beş) yıl süreyle kafe işletmeciliği yaptıklarını gösteren, ilgili oda veya resmi kurumlardan aldıkları tevsik edici belgeleri sunmaları zorunludur.

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

13) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

      İlan olunur.   

                                                                           

      

                                                                                                                                                                                                                                          Muammer YANIK

 Belediye Başkanı

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.