Taşınmaz Kiralama İhale İlanı

İhale Tarihi: 05 Mayıs 2020 11:00
İhale No: 2020-01

T.C.

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ: Belediyemiz mülkiyetinde 32 ada 1 parselde aşağıda adres ve muhammen bedeli belirtilen sosyal tesis; bakım ve onarımı yapılarak hizmete alınmak kaydı ile, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesince Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihale ile 10 (on) yıl süreyle kiraya verilecektir.

Sosyal tesisin bakım ve onarımının yapılması karşılığında ilk 5(beş) yıl için kira tahakkuk ettirilmeyecektir.

Altıncı yılın ilk ayından itibaren; istekli tarafından teklif edilen aylık kira bedelinin ilk beş yılı için, yıllık % 10 oranında kümülatif olarak artırılmış tutarı aylık kira bedeli olarak uygulanacaktır.

 

2. MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNATI:

Sıra    No

 

Adresi

Muhammen Bedel

Aylık kira (TL)

Muhammen Bedel

Yıllık Kira (TL)

Geçici Teminatı

(TL)

 

Ana Faaliyet Konusu

1

 

Merkez Mahallesi Sınarcık  Caddesi No:168/A

 

1.000,00

 

12.000,00

 

360,00

 

Kafe-pansiyon

 

 

 

 

 

 

 

 

4.BAKIM-ONARIM İŞLERİ

a-Geçici Teminat    :    8.655,00 TL.

b-Kesin Teminat     :  17.310,00 TL.

Kiralama ve bakım-onarımla ilgili geçici ve kesin teminatlar ihale komisyonuna ayrı ayrı sunulacaktır. Bakım onarım işleri; idare tarafından kurulacak olan komisyon tarafından teslim alındıktan sonra bakım ve onarıma ilişkin verilen teminatlar iade edilecektir.

 

3.İHALE YERİ, TARİHİ  VE SAATİ,

S.No

Kiraya Verilecek Yerin Adresi

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Merkez Mah.Sınarcık Cad.No:168/A Bozkurt.

05.05.2020

11.00

        

Yukarıda belirlenen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

 

4. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görebilir ve ihaleye girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesi ve lüzumlu evrakları Bozkurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 400,00 TL. karşılığı satın alacaklardır.

 

5.BELGELERİN TESLİMİ, ARTIRIM ŞEKLİ,

            İstekliler ihale evrakları İle yazılı tekliflerini 05.05.2020 salı günü en geç saat 11.00’ e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunacaklardır.

İhalede yarışma (artırım )  aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

 

6. İHALE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:
 

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1)Şartnamenin ve Taşınmazın ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan.

2) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına ve İhale Şartnamesinin alındığına dair makbuz. 

 3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti  veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Gerçek ve tüzel kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge,

5) Gerçek kişiler için İmza beyanı  ve vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekile ait noter tasdikli imza beyanı

6) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,

7) Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve noter tasdikli imza sirküleri

8) Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi

9) Ortak girişimin teklif vermesi halinde iş ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

10) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi, bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca kabul edilmiş olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 11. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

11) Vergi Borcu,S.G.K ve Bozkurt Belediyesine borcu (Emlak, ÇTV, Kira vb.) olmadığına dair güncel belge.

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

13) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlan olunur.      

                                                                                                                        

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.