Taşınmaz Kiralama İhale İlanı 6

İhale Tarihi: 16 Nisan 2021 11:00
Dosya Adı İşlem
hale-ilani-2.pdf İNDİR

T.C.

KASTAMONU

BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALESİ DÜZELTME İLANI

 

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ:

Mülkiyeti Bozkurt Belediyesine ait, aşağıdaki tabloda adresleri ve mevkileri, Muhammen Kira Bedelleri, Geçici Teminat Bedelleri, ihale tarihi ve saatleri yazılı olan işyerleri, tanzim olunan şartnamelerine ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı zarf teklif usulü ile kiraya verilecektir.

2.İHALE YERİ, TARİHİ VE SAATİ,

Sıra no

İlçesi

Kira Süresi

Adresi

Brüt Alanı (m²)

Muhammen
Kira Bedeli (Aylık)

Geçici
Teminat
Bedeli

İhale Tarih ve Saati

1

Bozkurt

10 (on) yıl

Havuzlubahçe Sosyal Tesis

Ezine Cad.No:50

 

444 m2

1.450,00 TL

522.00TL

16.04.2021-11.00

2

Bozkurt

3 (üç) yıl

Millet Bahçesi Sağlıklı Yaşam ve Açık Spor Alanındaki büfe

Enver Paşa Cad.No:13

 

18 m2

450,00 TL

162,00TL

16.04.2021-11.30

       

Yukarıda belirlenen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

3. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görebilir ve ihaleye girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesi ve lüzumlu evrakları Bozkurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 400,00 TL karşılığı satın alacaklardır.

4.BELGELERİN TESLİMİ, ARTIRIM ŞEKLİ,

İstekliler ihale evrakları İle yazılı tekliflerini 16.04.2021 Cuma günü en geç saat 10:45 e kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunacaklardır.

İhalede yarışma (artırım) aylık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

 

 

 

 

5. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILIMINDA ARANACAK BELGELER ŞUNLARDIR:

 

1)İhaleye Katılacak olan Gerçek Kişilerde istenecek belgeler;

 1. Adres beyannamesi (Destek Hizmetleri Müdürlüğünde temin edilecektir.)
 2. İhale Geçici Teminatı makbuzu ve İhale Şartnamesi alındığına dair makbuz. 
 3. Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi
 4. Noter tasdikli imza sirküleri
 5. İhaleye katılmak için Yasaklılık beyannamesi (Destek Hizmetleri Müdürlüğünde temin edilecektir.)
 6. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri
 7. İsteklinin Ortak girişim olması halinde standart forma uygun ortaklık beyannamesi dolduracaklardır. (Destek Hizmetleri Müdürlüğünde temin edilecektir.)
 8. Bozkurt Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 9. Kapalı zarf teklif mektubu (Destek Hizmetleri Müdürlüğünde temin edilecektir.)

2) İhaleye Katılacak olan Tüzel Kişilerde istenecek belgeler;

 1. Adres beyannamesi (Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)
 2. İhale Geçici Teminatı makbuzu ve İhale Şartnamesi alındığına dair makbuz. 
 3. İhaleye katılmak için Yasaklılık beyannamesi (Destek Hizmetleri Müdürlüğünde temin edilecektir.)
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri
 5. İlgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge
 6. Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tamamını göstermek üzere ilgili Ticaret ve Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 7. İsteklinin Ortak girişim olması halinde standart forma uygun ortaklık beyannamesi dolduracaklardır. (Destek Hizmetleri Müdürlüğünde temin edilecektir.)
 8. Bozkurt Belediyesine borcu olmadığına dair güncel belge.(Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)
 9. Kapalı zarf teklif mektubu (Destek Hizmetleri Müdürlüğünde temin edilecektir.)

6.ORTAK HÜKÜMLER

1)2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

2)İhaleye posta, faks, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

      İlan olunur.   

Muammer YANIK

Belediye Başkanı

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.