Taşınmaz Kiralama İhale İlanı 5

İhale Tarihi: 29 Aralık 2020 11:00
Dosya Adı İşlem
yeni-otogar-ihale-ilani.pdf İNDİR

T.C.

KASTAMONU BOZKURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TAŞINMAZ KİRALAMA İHALE İLANI

 

1. İHALE KONUSU, ŞEKLİ ve SÜRESİ:

 Mülkiyeti Bozkurt Belediyesine ait, aşağıdaki tabloda adresleri ve mevkileri, Muhammen Kira Bedelleri, Geçici Teminat Bedelleri, ihale tarihi ve saatleri yazılı olan işyerleri, tanzim olunan şartnamelerine ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı zarf teklif usulü ile inşaat yapım projesi üzerinden kiraya verilecektir.

2.İHALE YERİ, TARİHİ VE SAATİ,

SIRA NO

 

İLÇESİ

 

ADRESİ

KİRA SÜRESİ

BRÜT ALANI(m2)

MUHAMMEN KİRA BEDELİ (AYLIK)

(120 AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ

İHALE TARİH VE SAATİ

1

BOZKURT

Karanfil Sok.No:5

Z13-Z19 Otobüs Ofis-Bilet Satış Bölümü

10 (on) YIL

13,28 m2

950,00 TL

114.000,00 TL

3.420,00 TL

29.12.2020

11:00

2

BOZKURT

Karanfil Sok.No:5

Z14-Z20 Minibüs Ofis-Bilet Satış Bölümü

10 (on) YIL

13,28 m2

950,00 TL

114.000,00 TL

3.420,00 TL

29.12.2020

11:10

3

BOZKURT

Karanfil Sok.No:5

Z15-Z21 Otobüs Ofis-Bilet Satış Bölümü

10 (on) YIL

13,28 m2

950,00 TL

114.000,00 TL

3.420,00 TL

29.12.2020

11:20

4

BOZKURT

Karanfil Sok.No:5

Z16-Z22 Minibüs Ofis-Bilet Satış Bölümü

10 (on) YIL

13,28 m2

950,00 TL

114.000,00 TL

3.420,00 TL

29.12.2020

11:30

5

BOZKURT

Karanfil Sok.No:5

Z17-Z23 Otobüs Ofis-Bilet Satış Bölümü

10 (on) YIL

13,28 m2

950,00 TL

114.000,00 TL

3.420,00 TL

29.12.2020

11:40

6

BOZKURT

Karanfil Sok.No:5

Z01 Taksi Durağı

10 (on) YIL

9,64 m2

500,00 TL

60.000,00 TL

1.800,00 TL

29.12.2020

11:50

7

BOZKURT

Karanfil Sok.No:5

Z02 Çay Ocağı

10 (on) YIL

14,35 m2

700,00 TL

84.000,00 TL

2.520,00 TL

29.12.2020

12:00

 

Yukarıda belirlenen tarih ve saatte Belediyemiz Meclis salonunda encümen huzurunda yapılacaktır.

 

3. ŞARTNAMENİN NEREDEN, HANGİ ŞARTLARDA GÖRÜLEBİLECEĞİ VE ALINABİLECEĞİ:

İstekliler, ihaleye ilişkin şartnameyi Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görebilir ve ihaleye girecekler Taşınmaz mal kira şartnamesi ve lüzumlu evrakları Bozkurt Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğünden 400,00 TL karşılığı satın alacaklardır.

5.BELGELERİN TESLİMİ, ARTIRIM ŞEKLİ,

            İstekliler ihale evrakları İle yazılı tekliflerini 29/12/2020 Salı günü en geç saat 11:00’a kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğüne sunacaklardır.

İhalede yarışma (artırım) on yıllık kira bedeli üzerinden yapılacaktır.

6. İHALEYE KATILIM İÇİN ARANACAK BELGELER:

 

İsteklilerin ihaleye katılımında aranacak belgeler şunlardır:

1) Adres beyannamesi(Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

2) Geçici Teminatın ihale saatine kadar yatırıldığına ve İhale Şartnamesinin alındığına dair makbuz. 

 3) Gerçek kişiler için Nüfus cüzdanı sureti veya nüfus cüzdanı fotokopisi,

4) Gerçek ve tüzel kişiler için ikametgâh sahibi olduğunu gösterir belge,

5) İsteklilerin Devlet İhalelerine katılmaktan yasaklı olmadığına dair yazılı beyanı,(Destek Hizmetleri Müdürlüğünde tanzim edilecektir.)

6..1.a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odası belgesi;

    1-) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odasından ya da Esnaf ve Sanatkârlar Odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

    2-) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından, ilk ilan ve ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6..1.b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri:

   1-) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza sirküleri,

   2-) Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir, Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir ticaret sicil gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tamamını göstermek üzere ilgili Ticaret ve Sicil gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

8) İsteklinin Ortak girişim olması halinde standart forma uygun ortaklık beyannamesi dolduracaklardır.

9) Ortak girişimlerde taşınmaz mal kira şartnamesi, bütün ortaklarca ya da yetki verilen ortaklarca kabul edilmiş olup, ilgisine göre bu maddenin 3, 4, 5, 6, 7 ve 10. sırada sayılan belgeleri ayrı ayrı vereceklerdir.

10) Bozkurt Belediyesi’ne borcu olmadığına dair güncel belge veya borçların yapılandırıldığına dair belge (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.),

 

11-a)Karanfil Sokak No:5 adresindeki (Z13-Z-19),(Z15-Z-21),(Z17-Z23) proje numaralı Otobüs yazıhane ihalesine teklif verecek olan isteklilerin; Bozkurt ilçesinde D-1(otobüsle yurtiçi tarifeli yolcu taşımacılığı) belgesine sahip Otobüs firmalarıyla seyahat edenler için en az 5 yıl bilet komisyonculuğu yapmakta olan F-1 yetki belgesine sahip yurtiçi yolcu taşıma acenteliği belgesi olan istekliler veya yurtiçi yolcu taşıma acenteliğini filen yaptıklarını Esnaf ve Sanatkarlar Odası,Ticaret Odası belgesi veya Vergi Dairesi belgeleri ile belgelendirilenler ihaleye katılabileceklerdir.

b)(Z14-Z-20),(Z16-Z-22) proje numaralı Minibüs yazıhane ihalesine teklif verecek olan isteklilerden; Bozkurt ilçesinde D-4(minubüs-midibüs ile yurtiçi tarifeli yolcu taşımacılığı) belgesine sahip minibüs firmaları ihaleye katılacaklardır.Ancak ihaleye katılacak firmaların kooperatif/şirket olmaları halinde isteklilerin kooperatife mensup kişilere ait D-4 belgeleride kabul edilecek ve bu şekilde ihaleye   katılabileceklerdir.

12) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6. maddesinde belirtilen kişiler doğrudan ve dolaylı olarak ihaleye katılamazlar.

13) İhaleye posta, fax, mail vb. yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

      İlan olunur.   
 

Muammer YANIK
Belediye Başkanı

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.